Pravne informacije

1. O nama

     Somfy predstavništvo za Srbiju (Migro d.o.o.) sa sjedištem u Svetozar Miletiću, Somborska 29 je vlasnik ove internet stranice. Somfy predstavništvo         za Srbiju pripada grupaciji SOMFY ACTIVITES SA, sa sedištem u Klusu, Francuska.

2. Dostupnost usluga i jezik

     Ova internet stranica je isključivo namijenjena korisnicima koji žive na području Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Ova stranica je na srpskom         jeziku. Svaka komunikacija s vama, korisnicima, biće na srpskom jeziku.

3. Prava intelektualnog vlasništva

          1. AUTORSKA PRAVA

                      1.Zaštita autorskih prava:

                              a.Ova internet stranica kao i sadržane informacije (uključujući slike, crteže...) je zaštićena autorskim pravima. Autorska prava SOMFY                                     ACTIVITES SA, 50 Avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses, Francuska. Sva prava su stogo pridržana.

                               b. Ova internet stranica je rezultat suradnje SOMFY ACTIVITES SA, 50 Avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses, Aurelius Interactive,                                       Ul. Rzemieślnicza 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poljska i Cross Systems - Groupe Micropole Univers, 45B, route des Acacias,                                           1227 Carouge Geneva, Švicarska.

                        2. Uslovi korišćenja naše internet stranice:

                                 a. Sve informacije na našim internet stranicama koje se ne nalaze u "preuzimanju datoteka" (datoteke posebno namenjene                                                          preuzimanju) ne bi smele biti  štampane ili reprodukovane, u celosti ili delomično, na bilo koji način.

                                 b. Informacije sadržane u "preuzimanju datoteka" mogu se štampati ili preuzeti za informativne, ali ne u komercijalne svrhe. Takođe                                         se ne bi smele davati ili pokazivati bilo kojoj trećoj strani, niti se širiti dalje. Svaka kopija takvih podataka mora sadržati sva naša                                           utorska prava i obavesti o vlasništvu, a naš status o autorstvu mora uvijek biti potvrđen. Nemate dopuštenje za izmjenu tih                                                     informacija bilo u papirnatom ili digitalnom obliku, a  ne smijete koristiti nikakve ilustracije, fotografije, video ili audio sekvence ili                                         bilo koje grafike koje su odvojene od bilo kojeg popratnog teksta.

                                 c. ZADRŽAVAMO PRAVO NA ODBIJANJE TAKVOG OVLAŠĆENJA U BILO KOJEM TRENUTKU PO UPOZORENJU, POSLANOM                                                         POJEDINAČNO ILI DANOM  NA OVOJ INTERNET STRANICI. BILO KOJE KORIŠTENJE NAKON UPOZORENJA, BLOKIRA SE ODMAH.

          2. ZAŠTITNI ZNAKOVI

                         1. Naši zaštitni znakovi:

                                    a.Delimični popis naših često korišćenih zaštitnih znakova: SOMFY, Logo Somfy (star) mali, kopija Somfy loga, ACTIVE CONTROL                                             SYSTEM, ANIMEO,ALTUS,AXORN ,AXOVIA, CENTRALIS, CHRONIS, CLIC&UP, EOLIS, INTEO, INIS, IPSO, KEASY, KEYTIS,                                                           MEMORIS,METEOLIS, OREA, ORIENTA, OXIMO, PASSEO, Powered by Somfy , RADIO TECHNOLOGY SOMFY, ROLLMASTER,                                                       SOLIRIS, SOMFY DRIVE CONTROL, SOMFY HIPRO, TELIS, TELIS SILK,  TELIS PATIO, WINDOROLL.

                                    b. Upotreba bilo kojeg od naših zaštitnih znakova je zabranjena, osim ako niste izričito s naše strane dobili ovlašćenje u pisanom                                                obliku.

                         2. Zaštitini znakovi treće strane:

                                    a. Sve informacije na našim internet stranicama koje se ne nalaze u "preuzimanju datoteka" (datoteke posebno namenjene                                                          preuzimanju) ne bi smele  biti štampane ili reprodukovane, u celosti ili delomično, na bilo koji način.

                                     b. Informacije sadržane u "preuzimanju datoteka" mogu se štampati ili preuzeti za informativne, ali ne u komercijalne svrhe.                                                        Takođese ne bi smeledavati ili pokazivati bilo kojoj trećoj strani, niti se širiti dalje. Svaka kopija takvih podataka mora sadržati                                                sva naša autorska prava i obavesti o vlasništvu, a naš status o autorstvu mora uvijek biti potvrđen. Nemate dopuštenje za                                                      izmjenu tih informacija bilo u papirnatom ili digitalnom obliku, a ne smijete koristiti nikakve ilustracije, fotografije, video ili audio                                            ekvence ili bilo koje grafike koje su odvojene od bilo kojeg popratnog teksta.

           3. HIPERTEKSTUALNE VEZE

                         1. Linkovi s naše strane: pružamo hipertekstualne linkove na razne druge internet stranice kako bi vama olakšali. Međutim, mi ne                                             predstavljamo niti   kontroliramo bilo koju od tih internet stranica, niti smo odgovorni za njihov sadržaj.

                         2. Izrada linkova (veza) prema našim internet stranicama zahtijeva naše prethodno pismeno odobrenje. Čak i kada je odobrenje dano, u                                   slučaju da presudimo da bi naši interesi mogli biti u opasnosti, zadržavamo pravo na zahtjev da se dani link (veza) odmah ukida.

             4. DRUGA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

                      1. Svaki proizvod, proces ili tehnologija opisani na ovoj internet stranici mogu biti predmet drugih prava intelektualnog vlasništva                                               pridržanih nama ili trećoj strani.

                       2. Nijedno pravo na korištenje prava intelektualnog vlasništva se ne odobravaju ovime.

4. Ciljano korišćenje i korisnici

    Ova internet stranica je isključivo namijenjena fizičkim osobama s prebivalištem u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

5. Opšte odgovornosti

         1. Trudimo se opskrbiti Vas tačnim, potpunim i aktualnim informacijama. Međutim, ne pružamo nikakve garancije na informacije koje su sadržaj                   ovih internet stranica.

         2. Zadržavamo pravo na ažuriranja ili izmene bilo kog podatka sadržanog na ovim stranicama bez prethodne najave. Naime, prikazani proizvodi                     mogu se menjati ili zabraniti u bilo kojem trenutku.

         3. Mi ne možemo garantovati da su informacije na ovim stranicama u skladu s lokalnim zakonima u vašoj zemlji. Ovoj internet stranici pristupate                 na vlastitu  inicijativu te ste odgovorni za poštovanje svih zakona o javnom redu u vašoj zemlji.

         4. Pozivamo vas da provjerite sve informacije koje su sadržaj internet stranice sa Somfy predstavništvom za Srbiju (Migro d.o.o.), Somborska 29,                 25211 Svetozar Miletić, Srbija.

         5. Pristup i korišćenje ove internet stranice i njenog sadržaja je na vlastitu odgovornost. Zaštita od bilo kakvih virusa ili drugih po prirodi                                 destruktivnih i štetnih stvari vaša je osobna odgovornost.

6. Pisane komunikacije

      Prema važećim zakonima, zahteva se da su neki podaci ili informacije koje vam šaljemo u pisanom obliku. Kada koristite naše stranice, prihvatate          da će komunikacija s  nama biti uglavnom u elektronskom obliku. Kontaktiraćemo vas putem elektronske pošte ili vam pružiti informacije                          objavljivanjem obaveštenja na našoj internet   stranici. Za ugovorne svrhe, pristajete na ovo elektronsko sredstvo komunikacije i potvrđujete da su          svi ugovori, obaveštenja, informacije i druge informacije koje vam  pružamo elektronski, u skladu s bilo kojim pravnim zahtjevom te da                              komunikacija kao takva može biti u pisanom obliku. Ovaj uslov ne utiče na Vaša zakonska prava.

7. obaveštenjei

       Svi podaci dani s Vaše strane se predaju u Somfy predstavništvo za Srbiju (Migro d.o.o.), Somborska 29, 25211 Svetozar Miletić, Srbija. Možda                   ćemo vas obavestiti putem elektronske pošte ili poštanske adrese koju ste nam naveli prilikom popunjavanja upita, ili na bilo koji od načina                       navedenih u tački 6 gore. Obaveštenje će se smatrati primljenim i uspešno predanim odmah nakon što je objavljena na našoj internet stranici, 24             sata nakon što je elektronska pošta poslana ili tri dana od datuma kad je pismo bilo poslano. Za dokazivanje da su obaveštenja bila predata, biće               dovoljno da se dokaže, u slučaju pisma, da je to isto pismo bilo ispravno adresirano, pečatirano i predano u poštu , a u slučaju elektronske pošte, da         je elektronska pošta kao takva bila poslana na naznačenu adresu elektronske pošte primatelja.

8. Odustajanje

          1. Ako ne uspemo, u bilo koje vrijeme tokom trajanja ugovora, insistirati na strogom poštovanju bilo koje od vaših obaveza iz Ugovora ili bilo kojih                od ovih uslova, ili ako ne uspijemo ostvariti jedno od prava ili pravnih lijekova na koje smo prema ugovoru imali pravo, to ne mora značiti da                      odustajemo od tih prava ili pravnih lijekova i neće vas osloboditi usklađivanja s tim obvezama.

          2. Naše odustajanje od bilo koje parnice ne predstavlja odricanje od svih naknadnih parnica.

          3. Nijedno naše odustajanje od ovih uslova i odredbi ne stupa na snagu, osim ako nije izričito navedeno da je riječ o odustajanju i da je                                       komunicirano s vama u pisanom obliku u skladu s klauzulom 6.

9. Odvojivost

         Ako su bilo koji od ovih uslova ili bilo koje odredbe Ugovora određene nekog od nadležnih tijela kao nevažeći, nezakoniti ili neprovedivi u bilo kojoj           mjeri, taj izraz,stanje ili odredba će se u toj mjeri odvojiti od ostalih uslova i odredbi koje će i dalje vrediti u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj                   zakonom.

10. Naša prava mogu se razlikovati od ovih uvjeta

      S vremena na vrijeme imamo pravo na izmene i dopune ovih uslovta.

11. Zakoni i propisi

       Zakoni Republike Srbije reguliraju ovu internet stranicu i u slučaju bilo kakvog spora koji proizlazi iz vašeg pristupa ili korišćenja ove internet                     stranice, isključivo podliježete sudskoj nadležnosti sudova u Republici Srbiji.